مدارک مورد نیاز

 

مدارک مود نیاز برای صدوراولین  گذرنامه تحصیلی

1- درخواست کتبی موسسه مبنی بر صدور گذرنامه تحصیلی

2- اصل و دو برگ روگرفت برگ خروجی دانشجویی دارای اعتبار و در صورت دارا بودن گذرنامه، صفحه اول  و اعتبار اقامت  و دو نسخه روگرفت از صفحه ی شناسه فراگیر

 

مدارک مورد نیاز برای تمدید گذرنامه تحصیلی 

1- درخواست کتبی موسسه مبنی بر تمدید گذرنامه تحصیلی

2- اصل و دو نسخه رو گرفت از صفحات مورد نیاز گذرنامه شامل : صفحه اول ،اعتبار گذرنامه،اقامت تحصیلی،شناسه فراگیر

 

مدارک مورد نیاز برای صدور روادید تحصیلی

1- درخواست کتبی موسسه مبنی بر صدور روادید تحصیلی

2- رو گرفت صفحه اول گذرنامه 

3- تکمیل فرم درخواست روادید تحصیلی

4-اسکن رنگی صفحه اول گذرنامه  

5-اسکن رنگی عکس پرسنلی پشت زمینه سفید

 

مدارک مورد نیاز برای  صدور روادید همسر/فرزند دانشجو (دعوتنامه)

1- درخواست کتبی موسسه مبنی بر صدور روادید همسر/فرزند دانشجو

2- اصل  و دو نسخه روگرفت از صفحات مورد نیاز دانشجو و همسر /فرزند دانشجو

3- دو نسخه رو گرفت عقدنامه رسمی(ترجمه فارسی ) تایید شده از سوی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور مربوط یا وزارت امور خارجه 

4-دو  قطعه عکس4*3 با درج مشخصات دانشجو در ظهر آن

5- تکمیل پرسشنامه درخواست صدور روادید برای اتباع خارجی جهت ورود به کشور جمهوری اسلامی ایران و یک نسخه رو گرفت آن

 

مدارک مورد نیاز برای صدور روادید خروج به منظور اخذ روادید تحصیلی

1- دو نسخه رو گرفت از صفحه اول گذرنامه دانشجو

 

مدارک موردنیاز برای تبدیل گذرنامه تحصیلی به عادی فارغ التحصیلان به استناد خانواده

1- دو نسخه رو گرفت از صفحات مورد نیاز گذرنامه تحصیلی دانش آموخته (شامل صفحات اول، اعتبار ، اقامت باطل شده ، خروج قطعی و شناسه فراگیر)

2- دو نسخه رو گرفت از صفحات اول و اعتبار گذرنامه جدید

3- دو نسخه رو گرفت از مدارک پدر و مادر

 

مدارک مورد نیاز  برای صدور پروانه اقامت فاتب

1- درخواست کتبی موسسه مبنی بر صدور پروانه اقامت

2- اصل و سه نسخه رو گرفت از صفحه اول گذرنامه، دو نسخه رو گرفت از صفحات اعتبار گذرنامه، درج روادید و مهر ورود  و شناسه فراگیر

3- پنج قطعه عکس 4*3 (برای بانوان با عکس با حجاب)

4- تکمیل 4 نسخه رو گرفت برگ درخواست پروانه اقامت

5- پرداخت و ارائه فیش بانکی به مبلغ 200/000 ریال به حساب شماره 2171151302005 بانک ملی ایران

6- تهیه و ارائه پوشه مخصوص پلیس

 

مدارک مورد نیاز برای  صدور پروانه اقامت همسر/فرزند دانشجو

1- درخواست موسسه مبنی بر صدور پروانه اقامت برای همسر/فرزند دانشجو

2- اصل و سه نسخه روگرفت از صفحه اول گذرنامه، دو نسخه روگرفت از صفحات اعتبار گذرنامه و شناسه فراگیر و درج روادید و مهر ورود (اتباع لبنان و سوریه فقط مهر ورود)دو  نسخه روگرفت از صفحات اول ،اعتبار گذرنامه و پروانه اقامت و شناسه فراگیر دانشجو برای هر یک از اعضاء خانواده

3- برای همسر: عقدنامه رسمی (ترجمه فارسی ) تائید شده توسط نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور مربوط و تائید وزارت امور خارجه

4- برای فرزند اگر متولد ایران باشد گواهی ولادت (در صورت عدم خروج از کشور تایید سفارت کشور متبوع و گواهی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای گذرنامه )

5- پنج قطعه عکس 4*3 (برای بانوان عکس با حجاب)

6- پرداخت و ارائه فیش بانکی 1/000/000 ریال به حساب شماره 2171151302005 بانک ملی ایران

7- تهیه و ارائه پوشه مخصوص پلیس

8- تکمیل 4 نسخه روگرفت برگ درخواست پروانه اقامت

 

مدارک مورد نیاز برای تمدید پروانه اقامت فاتب

1- درخواست کتبی موسسه مبنی بر تمدید پروانه اقامت

2- اصل و سه نسخه روگرفت از صفحه اول گذرنامه، دو نسخه رو گرفت از صفحات اعتبار گذرنامه و تمدید پروانه اقامت و شناسه فراگیر

3- پنج قطعه عکس 4×3( برای بانوان عکس با حجاب)

4- پرداخت و ارائه فیش بانکی به مبلغ 200/000 ریال به حساب شماره 2171151302005 بانک ملی ایران

5- تهیه و ارائه پوشه مخصوص پلیس

6- تهیه 4  نسخه روگرفت برگ درخواست تجدید پروانه اقامت

 

مدارک مورد نیاز برای تمدید پروانه اقامت همسر/فرزند دانشجو

1- درخواست کتبی موسسه مبنی بر تمدید پروانه اقامت همسر/ فرزند دانشجو

2- اصل و سه نسخه روگرفت از صفحه اول گذرنامه، دو نسخه روگرفت از صفحات اعتبار گذرنامه و شناسه فراگیر و درج روادید و مهر ورود (اتباع لبنان و سوریه فقط مهر ورود) و همچنین دو نسخه روگرفت از صفحات اول و اعتبار گذرنامه و پروانه اقامت و صفحه ی شناسه فراگیر دانشجو برای هر یک از اعضاء خانواده

3- پنج قطعه عکس 4*3 (برای بانوان عکس با حجاب )

4- پرداخت و ارائه فیش بانکی 1/000/000 ریال به حساب شماره 2171151302005بانک ملی ایران

5- تهیه و ارائه پوشه مخصوص پلیس

6- تکمیل چهار نسخه برگ درخواست تجدید پروانه اقامت

 

مدارک موردنیاز برای تمدید روادید فاتب

1- درخواست کتبی موسسه مبنی بر تمدید روادید تحصیلی

2- اصل و دو نسخه روگرفت از صفحه اول، اعتبار، روادید ، مهر ورود و شناسه فراگیر گذرنامه

3- سه قطعه عکس4*3 با درج مشخصات دانشجو در ظهر آن

4- پرداخت و ارائه فیش بانکی به مبلغ 300/000 ریال به حساب 2171151302005 بانک ملی برای روادید یک ماه

5- پرداخت و ارائه فیش بانکی به مبلغ 700/000 ریال به حساب 2171151302005 بانک ملی برای روادید بین یک تا سه  ماه  

6- تهیه و ارائه پوشه مخصوص پلیس

7- تکمیل دو نسخه برگ درخواست تمدید روادید

 

مدارک مورد نیاز برای  روادید خروج و مراجعت و خروج قطعی فاتب

1- درخواست کتبی موسسه مبنی بر صدور روادید خروج ومراجعت /خروج قطعی

2- اصل گذرنامه 

3- دو نسخه روگرفت از صفحه اول، اعتبارو اقامت  و شناسه فراگیر دانشجو

4- سه قطعه عکس4*3 با درج مشخصات دانشجو در ظهر آن

5- پرداخت و ارائه فیش بانکی به مبلغ 20/000  ریال به حساب 2171151302005 بانک ملی

6- تهیه و ارائه پوشه مخصوص پلیس

7- تکمیل دو نسخه برگ درخواست صدور روادید خروج

 

مدارک مورد نیاز برای  روادید خروج و مراجعت و خروج قطعی همسر/فرزند دانشجو

1- درخواست کتبی موسسه مبنی بر صدور روادید خروج ومراجعت /خروج قطعی همسر/فرزند دانشجو

اصل گذرنامه 

2- دو نسخه روگرفت از صفحه اول، اعتبارو اقامت  و شناسه فراگیر همسر/فرزند دانشجو

3- سه قطعه عکس4*3 با درج مشخصات  همسر/فرزند دانشجو در ظهر آن

4- پرداخت و ارائه فیش بانکی به مبلغ 100/000  ریال به حساب 2171151302005 بانک ملی

5- تهیه و ارائه پوشه مخصوص پلیس

6- تکمیل دو نسخه برگ درخواست صدور روادید خروج

 

مدارک موردنیاز برای انتقال اقامت فاتب

1- درخواست موسسه مبنی بر انتقال پروانه اقامت

2- اصل گذرنامه قدیم و جدید و دو نسخه روگرفت از صفحات اول، اعتبار و اقامت و شناسه فراگیر گذرنامه قبلی و صفحه اول و اعتبار و شناسه فراگیر گذرنامه جدید

3- دو نسخه  روگرفت تائید سفارت متبوع( در صورت ورود با روادید یا مهر فرودگاهی نیازی به تائیدیه سفارت نیست)

4- دو نسخه  روگرفت  ازروادید یا مهر فرودگاهی ( در صورت ورود با روادید یا مهر فرودگاهی)

5- دو قطعه عکس 4×3 با درج مشخصات در ظهر آن 

6- تهیه ارائه پوشه مخصوص پلیس

7- تکمیل یک برگ درخواست پروانه اقامت

 

مدارک مورد نیاز برای خروجی با برگ گذر بیگانگان ( لسه پاسه) فرزند دانشجو

1- درخواست کتبی موسسه مبنی بر صدور برگ گذر بیگانگان برای فرزند دانشجو

2- اصل و دو نسخه رو گرفت برگ گذر بیگانگان

3- دو نسخه روگرفت از گذرنامه پدر و مادر (شامل صفحه اول، اعتبار، اقامت، شناسه فراگیر)

4- اصل گواهی ولادت و دونسخه رو گرفت از آن

5- سه  قطعه 4*3 با درج مشخصات تبعه در ظهر آن

6- پرداخت وارائه فیش بانکی به مبلغ 200/000 ریال به حساب 2171151302005 بانک ملی ایران

7- تهیه و ارائه  پوشه مخصوص پلیس

8- تکمیل دو برگ  درخواست صدور روادید خروج

 

مدارک مورد نیاز خروجی با برگ گذر موقت

1- درخواست کتبی  موسسه مبنی بر صدور روادید خروج

2- ارائه اصل برگ گذر موقت و دو نسخه کپی از تمام صفحات آن

3- سه  قطعه عکس 4*3 با درج مشخصات تبعه در ظهر آن

4- پرداخت و ارائه فیش بانکی به مبلغ 200/000  ریال به شماره حساب 2171151302005 بانک ملی

5- تهیه و ارائه پوشه مخصوص پلیس 

6- تکمیل دو برگ  درخواست صدور روادید خروج