معاون دانشجویی

دکتر علی زمانی فرد :  معاون دانشجویی 

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک: zamanifard@art.ac.ir

رزومه